ماهیت نفس ارسطویی از دید افلوطین (در کتاب اثولوجیا)

سید حسن احمدی؛ حسن عباسی حسین‌آبادی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  در این مقاله به بررسی تعریف مشهور ارسطویی نفس از نگاه کتاب اثولوجیا پرداخته شده است. افلوطین خود در کتاب تاسوعات در جانب وجه سلبی علم النفس خویش و در دفاع از موضع افلاطونی خود دربارة ذات و ماهیت مجرد و روحانی نفس، آراء رواقیان و اپیکوریان را که قائل به مادیت و جسمانیت نفس بوده وهمچنین اقوال فیثاغوریان و ارسطو را که به نوعی نفس را مرتبط ...  بیشتر