نظریۀ تشابه سوآرز و قرابت آن با اشتراک معنایی

بهنام اکبری؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 7-29

چکیده
   در این مقاله برآنیم تا به بررسی نظریۀ تشابه نزد سوآرز بپردازیم. سوآرز، از یک سو، به وحدت مفهوم «موجود» باور دارد و آن را حافظ وحدت موضوع دانش مابعدالطبیعه می‌داند، چون که بر اساس اصلی ارسطویی هر دانشی باید دربارۀ موضوعی واحد باشد و بدان سبب که سوآرز خداوند، عقول و مخلوقات را ذیل مفهوم «موجود به ماهو موجودِ واقعی» از موضوعات ...  بیشتر