اراده باوری مستقیم

فاطمه عرب گورچوئی؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 139-161

چکیده
  اراده باوری مستقیم مدعی است که همه یا برخی از حالات مربوط به باورهای ما، یعنی شکل‌دهی، حفظ، توجیه و تعلیق داوری‌های ما، تحت کنترل ارادی مستقیم ما قرار دارد. پیروان این دیدگاه هر یک بر طبق مبانی فکری خود بر نقش مهم اراده تأکید نموده و به‌نوعی بر فاعلیت فرد از منظر معرفتی اصرار می‌ورزند. پژوهش حاضر ضمن تحلیل آرای برخی از معرفت شناسانی ...  بیشتر