بازنمایی ارزش مبادله در آینۀ ارزش نشانه‌ای

مونا آل سید؛ آیدین کیخایی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 7-23

چکیده
   ژان بودریار (2007–1929) یکی از چهره‌های رویکرد پساساختارگرایی‌ست و موضع نظری قابل‌توجهی نسبت به امر واقع و مسائل اجتماعی دارد. در دیدگاه او، امر واقع دارای وجهی برساختی است که در بطن نظام زبانی شکل می‌گیرد و تنها به‌واسطۀ نظام نشانه‌شناختی قابل‌تبیین و درک است. به همین دلیل، نشانه در نظام اندیشۀ او مرکزیت دارد و همۀ مفاهیم در ...  بیشتر