تبیین ادراک فیلم با بهره‌گیری از نظریة ادراک ابن‌سینا

جواد امین خندقی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 25-42

چکیده
  در میان هنرها، فیلم به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصر به فردش از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مسایل مهم در فلسفۀ فیلم، مسئلة «ادراک» است. تبیین و بررسی چیستی و چگونگی ادراک فیلم، زمینة پرداختن به مسایل دیگر در زمینۀ نسبت فیلم و شناخت است. در میان نظریه‌های فیلم، جریانی با عنوان «نظریة شناختی» پدید آمده است که به مسایلی ...  بیشتر