نسبیّت اینشتین و مسئلة معقولیت علمی در فلسفة کاسیرر

امیر حاجی زاده؛ حسین کلباسی اشتری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 7-32

چکیده
  با ظهور نظریة نسبیّت خاص، که در آن مفاهیم زمان و فضای مطلق کنار گذاشته می‌شوند و نسبیّت عام، که با تعبیرِ تجربی از هندسه و توجه به هندسة نااُقلیدسی همراه است، برخی عناصر مبنایی در نقد اول کانت، از جمله مفاهیم زمان و فضای مطلق و جایگاه هندسة اُقلیدسی به‌عنوان گنجانیدة شهودِ فضاییِ محض، متزلزل گشتند و همین امر واکنش‌های متفاوتی را ...  بیشتر