حکم، گزاره و جمله-نشانه از کانت تا هوسرل

محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 129-157

چکیده
  در این مقاله به تبارشناسی مفاهیم حکم، گزاره و جمله-نشانه و نحوه موضوعیت یابی آنها در منطق در خلال دو جریان اصلی مطالعات منطقی در قرن نوزدهم میلادی می پردازیم. این دو جریان را می توان سنت جبری، که منطق را نوعی از جبر و حساب قلمداد می کند، و سنت نظریه استنتاجی، که استنتاج را جدا از جبر و بنیادی تر از آن می داند، نامید. ما در این مقاله از ...  بیشتر