نقش بدن زیسته در عینیت بخشی به اعیان از منظر مرلوپونتی

سمیه رفیقی؛ محمد اصغری؛ محمود صوفیانی

دوره 12، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 71-93

چکیده
  تبیین مرلوپونتی از قصدیت عملی به مثابه قصدیتی تنانه و متحرک راه را برای بیان معنای جدیدی از تقویم و عینیت می­گشاید. تحلیل او از چنین قصدیتی، ابزاری ملموس و پیشاتأملی، اما معنادار و تنانه برای داشتن جهان و اعیان قصدی فراهم می­آورد. مرلوپونتی بر این باور است که آگاهی به واسطه خصلت قصدی خود روی به سوی اعیان خود در جهان دارد. اعیان آگاهی ...  بیشتر