زیست جهان و امکان یک علم ایدتیک در پدیدارشناسی هوسرل

زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده

دوره 12، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 95-121

چکیده
  زیست­جهان به زمین و بنیان پدیدارهای بالفعل اشاره می‌کند، پیش از آن‌که این پدیدارها به ایدئال­های حاصل از انتزاع علمی تبدیل شوند. انتولوژی زیست­جهان نیز که در پی فهم ماهیت زیست‌جهان یا فهم زیست­جهان به مثابه یک آپریوری است، به دنبال بنیاد نهادن «علم کلی» مدنظر هوسرل است. هوسرل از طرفی زیست­جهان را بنیانی برای چیزها ...  بیشتر