درنگی در نقد هیدگر بر مفهوم سوژه در متافیزیک کانت و هوسرل

علی فتحی

دوره 12، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 207-228

چکیده
  بنابر تفسیر هیدگر «سوبژکتیویسم» بنیاد متافیزیک است که از افلاطون آغاز می‌شود و با دکارت شتاب افزون‌تری یافته و تا هگل و نیچه استمرار پیدا می‌کند، هیدگر در تفسیری که از کانت و هوسرل ارائه می‌‌دهد معتقد است نه تنها ایشان راه دیگری غیر از آن چه از بدو ظهور مابعدالطبیعه در افلاطون و در ادامه با ارسطو و پس از آن در دورة قرون وسطی ...  بیشتر