تحلیلی بر مبانی فلسفی حقوق بین الملل محیط زیست

سماء فرخنده نژاد

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 247-262

چکیده
  مقصود از فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست، نظرات کلی حاکم بر علم حقوق بطور اعم و حقوق بین الملل محیط زیست بطور اخص می باشد.  دو موضوع در فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست دخیل است که یکی مبنا و دیگر هدف حقوق است. فلسفه حقوق بین الملل محیط زیست به طور قابل ملاحظه ای با حوزه کاری فلسفی در اخلاق زیست محیطی اشتراک و همپوشانی دارد.حقوق بین الملل ...  بیشتر