عینیت و شرایط امکان آن از منظر مرلوپونتی

سمیه رفیقی

دوره 15، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 163-187

چکیده
  : از نظر مرلوپونتی، قصدیتی که هوسرل از آن سخن می‌گوید نشان‌دهندۀ عمل تأمل و عینیت‌بخش آگاهی‌ای است که از بالا تجربیات قوام‌یافته را به‌منزلۀ عین برای سوژه بررسی می‌کند. درنتیجۀ این قصدیت، مواجهۀ پیشاتأملی و قوام‌بخش با جهان غیرممکن و وحدتِ پیشاحملیِ سوژه و عین پنهان می‌ماند. پس، برای حل این مشکل بایستی قصدیتی را به‌منزلۀ قصدیت ...  بیشتر

نقش بدن زیسته در عینیت بخشی به اعیان از منظر مرلوپونتی

سمیه رفیقی؛ محمد اصغری؛ محمود صوفیانی

دوره 12، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 71-93

چکیده
  تبیین مرلوپونتی از قصدیت عملی به مثابه قصدیتی تنانه و متحرک راه را برای بیان معنای جدیدی از تقویم و عینیت می­گشاید. تحلیل او از چنین قصدیتی، ابزاری ملموس و پیشاتأملی، اما معنادار و تنانه برای داشتن جهان و اعیان قصدی فراهم می­آورد. مرلوپونتی بر این باور است که آگاهی به واسطه خصلت قصدی خود روی به سوی اعیان خود در جهان دارد. اعیان آگاهی ...  بیشتر