شناخت سواد دانشگاهی؛ چیستی و ماهیت آن

علیرضا پیروزان

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 45-82

چکیده
  در این مقاله مفهوم سواد دانشگاهی به طور عمیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور دیدگاهی تاریخی با ریشه­یابی تکامل سواد دانشگاهی برگرفته از ادبیات نظری مربوطه فراهم خواهیم آورد. با وجود این، از همه مهم­تر، در این مقاله به دنبال تعریف سواد دانشگاهی از طریق توصیف دیدگاه­ها، رویکردها و الگوهای بسیار متفاوتی که متضمن این ...  بیشتر