ارتباط شر اخلاقی و شر طبیعی در آگوستین و علامه طباطبایی

فاطمه دانش پژوه؛ امیرعباس علی زمانی

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 159-178

چکیده
  مسئلۀ شر همواره مانعی برای توجیه باور به خدایی عالم، قادر و خیرخواه مطلق بوده است. از این رو، فیلسوفان و متکلمان به راه‌های گوناگون در پی پاسخ‌گویی به این مسئله برآمده‌اند. علامه طباطبایی و آگوستین از جمله فیلسوفانی هستند که به شیوه‌ای متفاوت، به این مسئله پرداخته‌اند. در نظریاتی که هر یک از آنها ارائه کرده اند، شر به عنوان کیفر ...  بیشتر