ارزیابی انتقادی تفسیر قلب به عقل در شارحان ابن عربی

علی کیادربندسری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 239-259

چکیده
  ایده ی قلب در آثار ابن عربی از مهمترین و محوری ترین آراء اوست که تمام اندیشه های معرفت شناختی وی در نسبت با آن قابل فهم هستند. این ایده که از سوی اکثر شارحان ابن عربی با ارجاع به دیدگاه حکمای مسلمان نسبت به عقل مورد فهم قرار گرفته اغلب به صورت عبارت اخرای عقل مستفاد در تلقی فیلسوفان اسلامی درک شده است. تفسیری که با توجه به اهمیت ایده ی ...  بیشتر