وجه استعاری فهم در هرمنوتیک ضد دکارتی ویکو

رائد فریدزاده

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 203-213

چکیده
  در این مقاله به نظریه‌ های ضد دکارتی ویکو، به ویژه دیدگاه نقادانة او در برابر مفهوم حقیقت در نزد دکارت، و همچنین به سیر تطور مفهوم استعاره در نزد وی، که در دو مرحلة تاریخی شکل گرفته است، خواهیم پرداخت. اسلوب دکارتی که مبین استنتاج حقایق عدیده از یک حقیقت بنیادین و تردیدناپذیر است از نظر ویکو محل تردید دارد. ویکو در مقابل تلاش خود را ...  بیشتر