بررسی مواجۀ عدم انگاری شرور با معضل شرّ ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهین

معصومه عامری؛ زهره توازیانی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 187-201

چکیده
  بخشی از آنچه در این دنیا به فهم و تجربۀ انسان در می‌آید، ملائم طبیعت وی نیست. از سویی، استدلال و باور به وجود خداوند حکیم، قادر و عادل مطلق برای متألهان از جمله امور انکارناشدنی است. مسئلۀ شر در دوران معاصر بیشتر حاصل صورت‌بندی گزاره‌هایی است که خمیرمایۀ اصلی آنها برگرفته از همین دو جنبۀ فهم و تجربۀ انسانی است. منطقاً و به لحاظ تاریخی ...  بیشتر