فلسفۀ اسطوره شلینگ در ادامه جستجوی مستمر برای تبیین رابطۀ امر مثالی و امر واقعی

محسن داوطلب

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 73-95

چکیده
  شلینگ در تمام دوران کار فلسفی خود به دنبال یافتن تبیین مناسبی برای مسئلۀ رابطۀ امر مثالی[1]و امر واقعی[2] بود. هدف اصلی شلینگ از دنبال کردن این مسئله، درک و تبیین واقعیت عینی وجود بود. شلینگ هیچ گاه از فروکاسته شدن امر واقعی به امر مثالی خشنود نبود و به همین دلیل به تدریج از جریان ایدئالیسم آلمانی قرن نوزده جدا شد. شلینگ در دورۀ پایانی ...  بیشتر