بررسی و نقد دیدگاه‌های معرفتی و ادراکی در تبیین چگونگی فهم عبارت‌های زبانی

ابوالفضل صبرآمیز؛ محمدعلی اژه ای

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 183-206

چکیده
  درباره فهم زبانی و ویژگی‌های آن دو نظریه غالب وجود دارد: دیدگاه معرفتی و دیدگاه ادراکی. دیدگاه معرفتی معتقد است مراد از فهمیدن یک اظهار، شناخت معنای آن اظهار است. اما دیدگاه ادراکی فهمیدن یک قطعه از زبان را از جنس ادراک حسی و شبیه دیدن یک شیء می‌داند. در این مقاله نشان خواهیم داد فهم زبان نوعی شناخت نیست. برای مثال فهمیدن یک قطعه از ...  بیشتر