بررسی و نقد ساحت های دوگانة اخلاق شوپنهاور

مسعود عسگری؛ غلامحسین توکلی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 207-224

چکیده
  چکیدهشوپنهاور در حوزة اخلاق قائل به دو ساحت است.اولی ساحت فرد شفیق است که او در این بافت از آزادی و جبرباوری، مسئولیت اخلاقی، فلسفة حق، فضائل و رذائل اخلاقی، روان شناسی اخلاق و انواع خصلت ها بحث کرده و می گوید شفقت منبع همة کنش هایی است که واجد ارزش اصیل اخلاقی اند. دومی ساحت قدیس است که او در این بستر از مرگ، عدالت، متافیزیک ...  بیشتر