ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی

محمد رحیمیان شیرمرد؛ عباس ذهبی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 167-186

چکیده
  شأن وجودشناختی و حیث  معرفتی زیبایی به مثابه یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحققی آن، زمینه های تأملات فلسفی در این باب را فراهم آورده است. از تبیین سقراطی تا صورتبندی های قرن هیجدهمی در قبال زیبایی، با وجود رهیافت ها و تفاوت رویکردها، زمینه های فلسفی برای نظریه پردازی در مورد هنر همچون متعلق شناخت پدید آمده است. در این میان فلسفی ...  بیشتر