تاملی تحلیلی در خاستگاه های فکری پنلوپه مدی پیرامون فلسفه ریاضیات

محمد رعایت جهرمی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 117-132

چکیده
   "پنلوپه ‌مدی[1]" از برجسته‌ترین اندیشمندان معاصر در حوزه فلسفه علم است. وی فلسفه ریاضیاتِ طبیعت گرایانه را دنبال نموده و بر ضرورت مطرود انگاشتن آن دسته از فعالیتهای فلسفی که با یافته‌های ریاضی فاقد سنخیتند، تاکید می‌ورزد. جایگاه خاص ریاضیات در متن کُل‌گرایی[2] کواین به عنوان هسته سخت در تعبیری لاکاتوشی، ضرورت کاربرد ریاضیات در علوم ...  بیشتر