بدن پدیده‌شناختیِ مرلوپونتی و برخی چالش‌های تفسیری

محمدحسین محمدعلی خلج

دوره 12، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 49-69

چکیده
  چکیده: در این مقاله معنای بدن در پدیده شناسی ادراک مرلوپونتی مورد بحث قرار می گیرد. در ابتدای مقاله دو مسئلۀ تفسیری چالش برانگیز در این مورد، یعنی مسئلۀ تمایز تصویر بدنی از شاکلۀ بدنی ومسئلۀ بدن به مثابه ابژه-سوژه، مورد ارزیابی قرار می ‌گیرد. سپس ساختار تفسیریِ پیشنهادیِ این مقاله از معنای بدن در نظر مرلوپونتی به بحث گذاشته می شود. ...  بیشتر