تأثیر سهروردی بر نصیرالدّین طوسی در نظریّه علم خداوند به ماسوی

محمّدامین شاهجوئی؛ حامده راستایی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  آنچه در این مقاله مطرح است، مقایسه نظریه خواجه نصیرالدین طوسی و شهاب­الدین یحیی سهروردی در مسأله علم خداوند به ماسوی، و بررسی تأثیری است که شیخ اشراق در این مسأله بر نصیرالدین طوسی، به عنوان حکیمی مشائی، گذاشته و به عقیده نگارنده باعث شده است که این حکیم مشائی در این بحث، نه در طراز یک متکلّم، و نه در چهره یک فیلسوف مشّائی، بلکه در ...  بیشتر