پژوهشی در مفهوم منطق جدید از چشم انداز فلسفۀ تحلیلی و پدیدار شناسی

غلام عباس جمالی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 61-85

چکیده
  چرخش زبانی نقش محوری و بنیادی در ظهور منطق جدید و فلسفه تحلیلی بازی کرد. این چرخش به طور ساده در نگاه نخست بر پایه این ایده استوار گشت که تبیین چیستی یک اندیشه از طریق جملۀ بیان کننده آن ساده‌تر و مطمئن‌تر است. اما در پیشرفت‌های بعدی، این دیدگاه تصریح و تثبیت شد که تبیین اندیشه‌ها جز از طریق حکایت‌گری زبان ناممکن است. معنای این سخن ...  بیشتر