تبیین استعاری و غیر استعاری فلوطین از صدور ‏

محمدرضا موحدی نجف آبادی؛ سید محمد حکاک

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 201-218

چکیده
  صدور، بنیاد کل نظام فلسفی فلوطین است. با وجود این و علی رغم اینکه فلوطین متفکری دقیق است، تبیین او از صدور آمیخته به استعاره­های مختلف است. برخی محققان معتقدند علت این امر، غنای سنت فلسفی فلوطین و تلاش او برای هضم و جذب فلسفة گذشتگان، خصوصاً فلسفة ارسطو و پوسایدونیوس است. ولی به اعتقاد برخی دیگر، فلوطین از طریق استعاره­های صدور، قصد ...  بیشتر