معانی وجود در اندیشه ابن سینا

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 175-188

چکیده
  موجود نخستین اصل شناخت و  به طریق اولی، موضوع مابعدالطبیعه است. لفظی که در وجودشناسی ابن سینا به تبع ارسطو  نقش کلیدی دارد ، «موجود» است. موضوع فلسفه « موجود به ماهو موجود و عوارض ذاتی آن» است. مفهوم «موجود» مفهوم عامی ‌است که حاکی از مطلق واقعیت است و تنها مفهومی ‌است که دربرگیرنده همۀ چیزهاست. از نظر ابن سینا می‌توان موجودی را در ...  بیشتر