تبیین و تحلیل صورتبندی برهان فطرت عشق در تفکر آیت‌الله شاه‌آبادی

حمید شاه آبادی؛ امیر عباس علی زمانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394

چکیده
  درسنت تفکر اسلامی برهان فطرت در اثبات وجود خدا ، برهانی ملهم از آموزه های قرآنی و مبتنی بر رویکردی انسان شناسانه است. گرانیگاه برهان فطرت ، التفاتی مضمر در نفس انسان نسبت به کمال بحت و مطلق است. آیت الله شاه آبادی به عنوان یک فیلسوف مابعد صدرایی کوشیده تا معطوفیت ذاتی نفس به مفهوم کمال را در آمیزش با قاعدۀ فلسفیِ تضایف در تفکر اسلامی ...  بیشتر