تلقی ویتگنشتاین متقدم از این که چیزی هست

حامد زمانی پزوه؛ حسین واله

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 115-132

چکیده
  نظریه ی تصویری زبان، معناداری گزاره های مشهور به هلیه بسیطه را به چالش می کشد. این گزاره ها در دسته بندی تراکتاتوسی نه در دسته ی گزاره های ابتدایی قرار می گیرند و نه در دسته ی گزاره های ترکیبی. با جستجو راجع به وجود در تراکتاتوس با دو دیدگاه مواجه می شویم. در دیدگاه اول، ویتگنشتاین با رد معناداری گزاره هایی مثل "100 چیز وجود دارد"، عبارت ...  بیشتر