جایگاه مفاهیم دوسوسوری - لکانی در نظریۀ لاکلاو و موف در باب گفتمان

جهانگیر جهانگیری؛ علی بندر ریگی زاده

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1391

چکیده
  ارنستو لاکلاو و شانتال موف در نظریهشان در باب گفتمان، بر جزئی بودن ثبات معنا تأکید کردهاند. آنان را از دوسوسور اخذ نموده، و به مشخص نمودن وجه تمایز خود « ارزش » در این راستا، اصل زبانشناختی از نظریۀ روان کاوی لکان، و « نقطۀ کاپیتون » از کار او میپردازند. آنان همچنین، با وام گرفتن مفهوم در ترمینولوژی خاص خودشان، درصدد پای فشردن بر این ...  بیشتر