نظریۀ حکیم سبزواری دربارۀ نسبت وجود رابط و محمولی (مستقل)

غلامحسین عمادزاده

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1390

چکیده
  از مباحثی که میدان نزاع فلسفی را برای شارحان و مفسران حکمت متعالیه فراهم آورده و به تعارض آرای آنها انجامیده است، تبیین اختلاف و تفاوت بین وجود رابط و محمولی است. اگرچه این اختلاف نظرها، از عقلانیت فلسفی بسیاری از این شارحان حکایت می‌کند و افق خردورزی این متفکران را آشکار می‌نماید، ولی همچنین بستری را برای کشف نگرش آنها به عناصر محوری ...  بیشتر