ادوارد جاناتان لو و امکان [پذیری] مابعدالطبیعه

موسی اکرمی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  پس از ستیز چندین دهه‌ای اثبت گرایی منطقی و فلسفۀ تحلیلی با مابعدالطبیعه، اینک شاهد روی آوری شماری از فیلسوفان تحلیلی به مابعدالطبیعه هستیم که نه تنها آن را ممکن، بلکه گریزناپذیر می‌دانند. ادروارد جاناتان لو در یک طرح گستردۀ آکادمیک، در کتابی که یادآور فلسفۀ انتقادی کانت در رویارویی با مابعدالطبیعه است، کوشیده تا ضمن نشان دادن امکان‌پذیری ...  بیشتر