بررسی تطبیقی نمایش‌های تعزیه و تراژدیبراساس نظریات ارسطو

مرضیه پیراوی ونک؛ اقدس نیک نفس

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  تعزیه و تراژدی، نمایش‌هایی آئینی و مذهبی همراه با امکانات و ویژگی‌های مختص خویش هستند. وجود ویژگی‌هایی چون روایت‌گری، بدیهه‌سازی، تعلیق و تعویق حوادث و امکاناتی از این دست در تعزیه و ویژگی-هایی چون تقلید کنش، شخصیت‌پردازی و وحدت‌های سه‌گانه «کنش»، «زمان» و «مکان» در تراژدی از هریک از آنها نمایشی خاص می‌سازد که با وجود تفاوت ...  بیشتر