خیال در اندیشۀ حازم القرطاجنی

احمد رضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  دربارۀ خیال، تخییل و تخیّل بسیار سخن گفته‌ شده است، لغت شناسان، فیلسوفان و ناقدان عرب و غیر عرب قدیم و جدید، آن را به اشکال مختلف تعریف کرده و در جایگاه های گوناگون به کار برده‌اند. شاعران از آن الهام گرفته‌اند، چنانکه شاعر از الهۀ الهام بخشِ هنر که خود دختر حافظه است، الهام می‌گیرد و تخیّل از تصاویری که در حافظه انباشته شده تغذیه ...  بیشتر