تحول تاریخی انسان نزد ملاصدرا

عبداله صلواتی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  انسان ملاصدرا افزون بر دو حرکت وجودی اضطراری و حرکت وجودی ارادی، برخوردار از تحولی تاریخی است، یعنی در دوره‌های تاریخی متفاوت، با انواعی از انسانها روبرو هستیم، نه نوع واحدی از انسان. ملاصدرا تحول تاریخی انسان را متأثر از تعالیم دینی، طرح کرده است که براساس روش شناسی ملاصدرا و نگاه عرفانی او می‌توان تحول یاد شده را تبیین نمود؛ تاریخ ...  بیشتر