اختلاف در تفسیر ایده‌ی پدیدارشناسی هگل؛ دلایل، دسته‌بندی و ارزیابی نقدی

میثم سفیدخوش

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  پدیدارشناسی برای هگل، ایده‌ای است که در کتاب پدیدارشناسی روح تعین‌یافته است. اهمیت این نکته در آن است که وارونِ برخی ارزیابی‌ها که کل فلسفه‌ی هگل را نوعی ارزیابی پدیدارشناسانه به معنای هگلی‌ آن تلقی می‌کنند، ما باید از پدیدارشناسی، ایده‌ی مشخصی را مراد کنیم که دارای مسئله‌، کارکرد و جایگاه مشخص در دستگاه فکری اوست. ولی بنا به ...  بیشتر