اهمیت بررسی آثار فردید جوان

بیژن عبدالکریمی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  این مقاله در صدد است، با نگاهی به آثار دورة جوانی سید احمد فردید، خطوطی از سیمای شخصیت و اندیشه‌های مرحلة بعدی حیات فکری و نظری او در اختیار قرار دهد تا از این طریق زمینة قضاوت‌های علمی‌تر و منصفانه‌تری دربارة مراحل بعدی شخصیت و تفکر او فراهم آید. همچنین، نگارندة این مقاله معتقد است بررسی آثار فردید جوان می‌تواند ما را در فهم قصة ...  بیشتر