مبناگرایی در بوته نقد

زهرا قاسمی؛ محمد سعیدی مهر

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1389

چکیده
  مبناگرایی یکی از نظریه‌های مطرح درباب ساختار معرفت و توجیه است. این نظریه همانند سایر نظریه‌های موجود در این زمینه، با انتقادات فراوانی روبرو شده‌است. برخی از این انتقادات به طور کلی ساختار مبناگرایانه‌ی توجیه را مورد تردید قرار می دهند و سعی در رد باورهای‌پایه یا اثبات ساختاری متقارن در باورهای موجه دارند. برخی دیگر از آنها، تنها ...  بیشتر