نویسنده = حسن عباسی حسین آبادی
بررسی مفهوم‌سازی خدا در ارسطو و کندی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 177-194

10.29252/kj.2021.214310.0

حسن عباسی حسین آبادی؛ مستانه کاکایی


معانی وجود در اندیشه ابن سینا

دوره 9، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 175-188

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی


ماهیت نفس ارسطویی از دید افلوطین (در کتاب اثولوجیا)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1388

سید حسن احمدی؛ حسن عباسی حسین‌آبادی