رویکرد نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی به مفهوم «حقیقت»

محمد اصغری؛ نبی الله سلیمانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  در این مقاله سعی شده است مفهوم حقیقت از منظر اندیشة نئوپراگماتیستی رورتی مورد بررسی قرار گیرد. رورتی همانند بسیاری از فیلسوفان پست مدرن مفهوم حقیقت را انکارمی کند. او در این کار از تفکرات پراگماتیستی و پست مدرنیستی بهره می‌جوید. رد ذهن به مثابة آینة طبیعت، ضدبازنمودگرایی، ضدماهیت‌باوری و تأکید بر زبان از جمله مقدماتی است که رورتی ...  بیشتر