معانی عقل در فلسفة فارابی

رضا اکبریان؛ نجمه‌السادات رادفر

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  طرح نظریه‌های گونه گون در تبیین «نظریة عقل» در اندیشه فیلسوف بر جسته‌ای همچون ابو نصر فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی، موجب ابهام، تداخل و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی عمیق توأم با تبیین نظریة صحیح را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، نگارندة این مقاله می‌کوشد با تشریح ابعاد مختلف نگاه فارابی در مورد عقل و بررسی و تحلیل آن طی سه گفتار، ...  بیشتر