پلورالیسمِ اجماع-بنیاد همچون فراروایت (مطالعه موردی: تحلیل گفتمان انتقادی برنامه‌های پرگار از شبکه بی‌بی‌سی فارسی)

عارف دانیالی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 33-58

چکیده
   این مقاله با روش تحلیل گفتمان انتقادیِ لاکلاو و موفه به بررسی مجموعه برنامه­های پرگار(شبکه بی­بی­سی فارسی) می­پردازد و می­خواهد نشان دهد که چگونه در این برنامه­ها نوعی «پلورالیسمِ اجماع-بنیاد» پیش­فرض گرفته می­شود که به ترس از تفاوت­ها منتهی می­شود. مسأله مقالۀ حاضر این است: چرا پلورالیسم آنتاگونیستی به ...  بیشتر

مقایسۀ رهیافت زیبایی‌شناختی به تولید و مصرف در اندیشه‌های مارکسیستی و پست‌مدرنیستی

عارف دانیالی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 85-110

چکیده
  اندیشمندان قرن نوزدهم، همواره بر نقش محوری تولید در آفرینش جهان انسانی تأکید می­کنند. در این میان، مارکس با واسازی مفهوم تولید سرمایه­داری، آن را از قید سود و انباشت سرمایه جدا می­سازد و بدان صورتی زیبایی­شناختی می­بخشد. مارکس، شرایط زندگی انسانی را تحت نظام تولید تبیین می­کند و مقولۀ مصرف را امری انفعالی و متعلق به جهان حیوانی می­داند. ...  بیشتر

فوکو؛ فلسفه همچون بدیل روان‌شناسی

عارف دانیالی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1393

چکیده
  مقالۀ حاضر به تقابلِ فلسفه و روان‌شناسی در اندیشۀ فوکو می­پردازد. روایت فوکو از روان‌شناسی از همان آثار نخستین، واضح و روشن است، به نحوی که فوکو به عنوان یک منتقدِ سرسختِ روان‌شناسی مطرح شده است. فوکو همواره دربارۀ روان‌شناسی به شکلِ سلبی سخن گفته است. سیمای بدبینانۀ فوکویی از اتخاذ چنین مواضعی ناشی شده است. اما فوکو، در مواجهه با ...  بیشتر

شبان‌کارگی مسیحی؛ انکار یا آفرینش سوژه؟

عارف دانیالی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  در این مقاله سعی شده است مفهوم شبان‌کارگی و رابطۀ آن با انکار یا آفرینشِ سوژه تشریح گردد. فوکو همچون نیچه با تقلیل اخلاق شبانی به خواستِ قدرت و اعمال سلطه، غایت چنین اخلاقی را انکار سوژه و نیستانگاری می‌داند که در شکل نفیِ زندگی و کین‌توزی به هرآنچه نیرومند و سرشار است، به نمایش نهاده می‌شود. شبان، سوژۀ مسیحی را به اُبژۀ معرفتی تبدیل ...  بیشتر

انکشاف ابدیت؛ ضد تاریخی‌گرایی اساطیری

نصرالله حکمت؛ عارف دانیالی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1388

چکیده
  اسطوره، نه صورت ابتدایی و خام بینش بشری، بلکه منطق غالب بشر جاویدان و مقدس است؛ منطق «خاستگاه» و «تکراری» که در ساختار دقیق و یکپارچه اش، هر امر جزیی را به مرتبة «دال ابدیت» بر می‌کشد. ضرورت و قطعیت این منطق،تنها در قیاس با پارادایم تاریخی فهم می‌شود. «خاستگاه باوری» اساطیری در پی آنست که کثرات و تفاوتها را در یک اصل و سرچشمه گردآورده ...  بیشتر