جزئیات نویسندگان

آفرین, فریده, دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا