جزئیات نویسندگان

آهنچی, امید, استادیار مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف