palette
  درباره نویسندگان

  ابراهیم بیگ زاده
  استاد و مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  ایران

  استاد و مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

  سیده ندا میرفلاح نصیري
  کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
  ایران

  کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

« تعهد به استرداد یا محاکمه »در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی

چکیده

دولت محل دستگیري متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضاییِ داخلی خود
مورد تعقیب قرار دهد و یا وي را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ي ماهیت
از آن یاد می شود تردیدي وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنوان
اما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدي میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا به
عنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ي عرفی بلکه
قاعده اي آمره در زمینه ي جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ي عملی دولت ها هم در
زمینه ي اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افزایش معاهدات حاوي
این قاعده، پذیرش آن ها از سوي دولت هاي متعدد و گسترش اقدامات دولت ها در جهت التز ام به
اعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه هاي لازم براي تبدیل آن به قاعده عرفی بین المللی دارد. این
تعهد همچنین در رویه ي قضایی بین المللی، در قضیه ي لاکربی در سال 1992 و قضیه ي بلژیک علیه
سنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفري حسن هابره) در 2009 ، نزد دیوان بین المللی دادگستري مطرح
شده است. راي نهایی دیوان در قضیه ي اخیر که در جولاي 2012 صادر شد، نقش مهمی در
توسعه ي قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفري داشته است.

 

Abstract
The ‘duty to extradite or prosecute’ refers to the requirement placed on the
State where an accused of international crimes was arrested either to
prosecute the accused in its own domestic courts or to extradite him or her to
the State which has requested their extradition. There is no doubt about the
treaty-based nature of this obligation, but there exist huge controversies on
whether such an obligation is customary or not. Some consider it merely as a
treaty rule while, in contrast, some others deem it not only to be a customary
rule but a jus cogens obligation on the grounds of international crime. Of
course, there are paradoxical measures in States practice regarding the
application of this duty. Nevertheless, the increasing number of treaties that
contain such an obligation, acceptance of this obligation by various States,
and the broadening of state measures to perform it, are all indicative of
preparing the ground for this obligation to become a customary rule.
Moreover, this obligation was set forth before the International Court of
Justice in the Lockerbie Case in 1992 and Belgium against Senegal Case
(aut dedere aut judicare) in 2009. The World Court’s judgment in 20 July
2012 will play a major role in the development of this rule in International
Criminal Law.
Keywords:
Custom, Extradition, Prosecution, International crimes, International Court
of Justice, Crimes against humanity, War crimes, International obligation,
Criminal jurisdiction, Criminal punishment, Convention against Torture

واژگان کلیدی
عرف، استرداد، محاکمه، جرايم بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تعهد بین‌المللی، صلاحیت کیفری، مجازات مجرم، کنوانسوین منع شکنجه

منابع و مآخذ مقاله

- ابراهیم گل، علیرضا، مسئولیت بین‌المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل)»، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1388.

- اردبیلی، محمدعلی،«استرداد یا تعقیب»، حقوق بین‌الملل کیفری: گزیده مقالات 2، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1390.

- امیرارجمند، اردشیر،«گزارشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 22، 1376.

- بایرز، مایکل، «دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست»، ترجمه محمدجواد میر‌فخرایی، مجله حقوقی، نشريه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 25، 1379.

- جوانمرد، مجید، مصونیت کیفری سران حکومت‌ها با نگاهی تحلیلی به قضیه آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1381.

- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ 23، 1385.

- کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران، انتشارات جنگل، 1387.

- African Union, Decisions and Declarations, Banjul, July 2006, Decision 127 (VII).

- Amnesty International, “International Law Commission: The Obligation to Extradite or Prosecute (aut dedere aut judicare)”, London, February 2009.

- Bassioun, M. Cherif, “Crime against Humanity in Int Criminal Law”, Martius Nijhoff Publisher, London, 1999.

- Bassiouni, M. Cherif, & M. Wise, Edward, “The Duty to Extradite or Prosecute (Aut Dedere Aut Judicare)”, Martinus Nijhoff Publisher, Londan, 1995.

- Baxter, R., “Multilateral Treaties as Evidence of Customarg International Law”, 66 Brit. Y. B. Int IL, 1990.

- Belgium v. Senegal, 16 February 2009, available at:

- Belgium institutes proceedings against Senegal and requests the Court to indicate provisional measures, 19 February 2009, No. 2009/13, available at:

- Bonini, Anna, “Senegal and the African Union Set up Special Tribunal to Try Hissène Habré”, available at: < ilawyerblog.com>

- Enache-Brown, Colleen & Fried, Ari, “Universal Crime, Jurisdiction and Duty: The Obligation of Aut Dedere Aut Judicare in International Law”, MC Gill Law Journal, Vol. 43, 1998.

- Engle, Eric, “Extradite or Prosecute? Belgium v. Senegal”, available at:

- Galicki, Zdzislaw, “The Oblligation to Extradate or Prosecute (aut dedere aut judicare) in International Law”, 2006.

- Kelly, J. Micheal, “Cheating Justice by Cheating Death: The Doctrinal Collision for Prosecuting Forign Terrorists-Passage of Aut Dedere Aut Judicare Into Customary Law & Refusal to Extradite Based on the Death Penalty”, Arizona Journal of International and Comparative Law, Vol. 20, No. 3, 2003.

- M. Wise, Edward, “The Obligation to Extradite or Prosecute”, Isr. L., Review, 1993.

- Meron, “The Ordor, Human Righrts and Humanitarian Norms as Customery Law”, Oxford, Clarendon Press, 1989.

- Mezyaev, Alexander, “Hissen Habre Trial: Extradite or Prosecute”, available at:

- Nash, Susan & Bantekas, Hias, “International Criminal Law”, Routledge-Cavendish Publisher, Edition 3, 2007.

- Patachta, Micheal, “Extradtion and The Principle Aut Dedere Aut Jadicare in the New Polish Legislation”, Eurpean Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 612, 1998.

- Plachta, Micheal, “The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing the Priniciple Aut Dedere Aut Judicare”, EJIL, Vol. 1, 2001.

- Preliminary Report on the Obligation to Extradite or Prosecute (aut dedere aut judicare), 7 June 2006, UN.DOC, A/CN.4/571.

- Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Conclusion of the public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by the Kingdom of Belgium, 8 April 2009, No. 2009/16, available at:

- Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Summary of the Judgment of 20 July 2012, No. 2012/4, available at:

- Thrid Report on the Obligation to Extradite or Prosecute (Aut Dedere Aut Judicare(,11 June 2008, UN.DOC, A/NC.4/603.

- Uchkunova, Inna, “Belgium v. Senegal: Did the Court End the Dispute between the Parties?”available at:


DOI: http://dx.doi.org/10.22034/rj.v17i66.6143
ارجاعات
 • در حال حاضر ارجاعی نیست.