palette
جایگاه مفاهیم دوسوسوري - لکانی در نظریۀ لاکلاو و موف در باب گفتمان

چکیده
ارنستو لاکلاو و شانتال موف در نظریهشان در باب گفتمان، بر جزئی بودن ثبات معنا تأکید کردهاند. آنان را از دوسوسور اخذ نموده، و به مشخص نمودن وجه تمایز خود « ارزش » در این راستا، اصل زبانشناختی از نظریۀ روان کاوي لکان، و « نقطۀ کاپیتون » از کار او میپردازند. آنان همچنین، با وام گرفتن مفهوم در ترمینولوژي خاص خودشان، درصدد پاي فشردن بر این گونه از ثبات « نقطۀ گره گاهی » نامیدن آن به معنایی هستند. امري که ذکر آن ضروري به نظر می رسد این است که ثبات جزئی معنا را نباید به گونه اي ساده انگارانه با بی ثباتی معنا همسان دانست.
واژگان کلیدی
گفتمان، مفص لبندي، وقته ها، امکان، ثبات جزئی معنا

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.