palette
بدن آگاهی و نسبت آن با معماری بر اساس فلسفه زیبایی جان دیویی

چکیده

زیبایی شناسی همگانی معماری بر اساس آرای جان دیویی بر سه مولفه ی بدن،محیط وتجربه برای همگان استوار است. پرسش بنیادین در این پژوهش،چیستی بدن و تناسب آن با زیبایی شناسی است.مولفه ی کالبد-بدن در روند تحقیق با گزاره های تن آگاهی،حس آگاهی،پسا بدن،جنسیت،بدن تجربه،بدن-شی ابژه،بدن-موقعیت بررسی شد و تناسب با زیبایی شناسی همگانی با روش تحلیلی استنباطی انجام شد.

مرز بین مولفه ی کالبد-بدن با مولفه ی محیط-طبیعت متغیر تبیین شد که با توجه به شرایط زیست محیطی-زیست انسانی و موقعیت بینابینی شاکله ای به مانند هندسه ی متغییر و نوبه نو شونده ی تعاملی تکوینی به خود می گیرد و معماری به سان "ابزار" و"بدن امتداد یافته" در راستای اهداف آرمانی انسان در بستر زندگی تجربه می شود.

الگوواره بدن و معماری در این تجربه همگانی،منشوری و زیبایی شناسانه است.

واژگان کلیدی
مدل زیبایی شناسی همگانی – زیبایی شناسی معماری – بدن آگاهی – زیبایی شناسی جان دیویی – کالبد معماری

منابع و مآخذ مقاله

- الکساندر، کریستوفر، سرشت نظم، فرایند آفرینش حیات، ترجمه رضا سیروس صبری، علی اکبری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1393.

- ایگلتون، تری، درآمدی بر ایدئولوژی، ترجمه‌ی اکبر معصوم بیگی، تهران: نشر آگه، 1381.

- بانی مسعود، امیر، پست‌مدرنیته و معماری، تهران: انتشارات خاک، چاپ چهارم، 1392.

- توکلی، شروین، تبارشناسی انسان – فرگشت انسان، تهران: انتشارات شورآفرین، چاپ اول، 1394.

- جنکز، چارلز، معماری پرش کیهانی، ترجمه‌ی وحید قبادیان، داریوش اسدزاده، تبریز، انتشارات آزاد اسلامی واحد تبریز، 1393.

- حسین‌زاده، مصطفی، «به کار گیری اندیشه ساختارزدایی در معماری با نگاهی به آثار برنارد چومی»، شناخت، بهار و تابستان 16-83-59، 1395.

- داتون، دنیس، مقوله‌های عام زیبایی‌شناسی، ترجمه‌ی نجومیان، امیرعلی و احمدزاده، شیده، دانشنامه زیبایی‌شناسی، تهران: فرهنگستان هنر، چاپ پنجم، 1391.

- داوکینز، ریچارد، سرگذشت شگفت‌انگیز حیات روی زمین، ترجمه‌ی محمدرضا توکلی صابری، تهران: انتشارات معین، چاپ نخست، 1396.

- دیویی، جان، هنر به منزله‌ی تجربه، ترجمه‌ی مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس، 1391.

- رُرتی، ریچارد، فلسفه و امید اجتماعی، ترجمه‌ی عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران، نشر نی، 1393.

- روش، ف، «تحول مورفینگ»، ترجمه‌ی اکبر برزگر مولان، معماری و فرهنگ، 20، زمستان: 41-39، 1383.

- زومتور، پتر، اتمسفر، ترجمه‌ی علی‌ اکبری، تهران: انتشارات پرهام نقش، 1394.

- شایگان‌فر، نادر، زیبایی‌شناسی زندگی روزمره، دیویی و هنر پاپ، تهران: نشر هرمس، 1391.

- شوسترمن، ریچارد، «بدن خاموش و پاچوبین فلسفه»، ترجمه‌ی هانیه یاسری، مرلوپونتی ستایشگر فلسفه، تهران: انتشارات ققنوس، 1391.

- کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، 1376.

- کار، نیکلاس، اینترنت با مغزها چه می‌کند، ترجمه‌ی امیر سپهرام، تهران: انتشارات مازیار، 1392.

- کریر، راب، تناسبات در معماری، ترجمه محمد احمدی‌نژاد، تهران: نشر خاک،1380.

- گاستون، باشلار، بوطیقای فضا، ترجمه‌ی مریم کمالی، مسعود شیربچه، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1392.

- لاوسون، برایان، زبان فضا، ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر، فؤاد کریمیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391.

- لین، ریچاردجی، ژان بودریار، تهران: انتشارات فرهنگ صبا، چاپ اول، 1387.

- مالپاس، سایمون، پست مدرن، ترجمه حسین صبوری، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ اول، 1386.

- معماریان، غلامحسین، سیری در مبانی نظری معماری، تهران: ناشر مولف، چاپ نهم، 1393.

- موللی، کرامت، مبانی روانکاوی فروید، لاکان، تهران ، نشر نی، 1383.

- ونتوری، رابرت، پیچیدگی و تضاد در معماری، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان، متن‌های برگزیده از مدرنیسم تا پست-مدرنیسم، تهران، چاپ دهم، 1392.

- وینیمون، فردریک دو، بدن آگاهی، ترجمه‌ی مریم خدادادی، تهران: انتشارات ققنوس، 1393.

- هابرماس، یورگن، راه برون رفتی از فلسفه سوژه: خرد ارتباطی در مقابل خرد سوژه محور، ترجمه‌ی حسن بشریه، متن-های برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراستار فارسی عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی، 1392.

- هال، استیون، پرسش‌های ادراک، پدیدارشناسی معماری، ترجمه‌ی مرتضی نیک‌فطرت، صدیقه میرگذار، احسان بی‌طرف، تهران: انتشارات کتاب فکرنو، 1395.

- یورماکایا، کاری، مقدماتی بر روش‌های طراحی معماری، ترجمه‌ی کاوه بذرافکن، تهران: انتشارات آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، چاپ اول، 1394.

منابع لاتین

- Bergren, Ann, Architecture Gender Philosophy, in Stratagies in Architectural Thinking, Cambridge: Mitpress, 12, 1994.

- Deleuze. G, 2003. The Fold Leibniz and Baroque. Forward & Translated By T.Conley, London: Continuum, 2008.

- Dewey, John, Reconstruction in Philosophy, Boston: Beacon Press 1972.

- -----------------, Art as Experience, New York: Capricon Books, G.P. Putnum’s Sons, 1958.

- -----------------, Experience and Nature, Chicago, Open Court Publishing Company, 1971.

- Eliot, Anthony, Pshychoanalytic Theroy, Oxford, Black well.

- Gallagher, s., and zahavi, D., The Phenomenological mind: An Introduction to Philosophy of mind and Cognitive Science, London: Routledge.

- Gibson, J.J, The Ecological Appoarch To Visual Perception, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbam, 1986.

- Ishizu, T and Zeki, S, Toward a brain – based Theory of Beauty: Plosone 6(7) e21852, 2011.

- Latour, Bruno, Ressembling The Social: An introduction To Actor-network-Theory, Oxford University Press, 2005.

- O’shaughnessy, B, Proprioception and The Body Image, In H.L.Bermadez, T.Marcel, N.Eilan, (eds), The Body and The self, Cambridge (Mass): Mitpress, 1995.

- Perez – Gomez, Alberto, “The Renovation of The Body” John Hejguk and The Cultural Relevance of Theoretical Project, “AA Files 13, No.8 Autumon 29, 1986.

- Rendell, J., Gendered Speace: Encountering Anthropology, Architecture and Feminism in The Burlington Arcade “. In Architecture & Anthro pology, London: Architectural Design, Vol.66.11.12, 1996.

- Rush, F.L, On Architecture: Thinking in Action, London: Rutledge, Ryker, L.(ed), 2009.

- Schilder, P., The Image and Appearance of the Human Body. New York: International Universities Press, 1935.

- Seligman, Martin, Homo Prospectus, London: Oxford University Press.

- T Schumi, Bernard, Architecture and Disjunction, Cambridge, Ma and London: Mit Press: (3rd Edition), 1996.

- Vidler, Anthony, (1992) The Architectural Uncanny, Cambridge: Mitpress.

- Woodward, Anthony, Living in The Eternal: Astray Of George Santayana, Nashville: Vanderbilt University Press, 1988.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.