مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری

اهداف و زمینه ها

دوفصلنامه «شناخت» به قصد ارتقای دانش و مطالعات فلسفی و حوزه‌های مرتبط آن به‌ویژه تبیین مسایل فلسفی در حوزۀ شناخت و معرفت شناسی فعالیت می‌کند

 

خط مشی انواع مقالات

علمی پژوهشی

بدون چک ارسال مقاله آزاد است چک شده نمایه شده چک شده داوری شده

علمی پژوهشی

چک شده ارسال مقاله آزاد است چک شده نمایه شده چک شده داوری شده

علمی پژوهشی

چک شده ارسال مقاله آزاد است چک شده نمایه شده چک شده داوری شده

علمی پژوهشی

چک شده ارسال مقاله آزاد است چک شده نمایه شده چک شده داوری شده

علمی پژوهشی

چک شده ارسال مقاله آزاد است چک شده نمایه شده چک شده داوری شده

علمی پژوهشی

چک شده ارسال مقاله آزاد است چک شده نمایه شده چک شده داوری شده
 

روند داوری

ویژگی‌های مورد توجه داوران مجله شناخت برای پذیرش مقاله عبارت اند از:  میزان تناسب موضوع مقاله با موضوعات مورد توجه دوفصلنامه «فلسفی» شناخت، بویژه در زمینه مسائل معرفت‌شناسی، مسئله­محور بودن مقاله و طرح پرسش مشخص در مقاله، نو بودن موضوع مقاله و داشتن حرف تازه، بیان دستاورد یا نتیجه مقاله و ذکر اهمیت آن، رعایت اصول روش­شناسی و ساختار مقالات علمی پژوهشی(چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه(طرح مسئله)، متن مقاله، نتیجه‌گیری، فهرست منابع)، اعتبار و کفایت منابع مورد استفاده، نحوه نگارش فارسی مقاله و رعایت اصول ویرایشی.

 

خط مشی دسترسی آزاد

این مجله دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

 

نمایه شده در:

پايگاه ISC و google scholar