تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تماس اصلی

محمد مهدی ساعتچی
مدیر داخلی
دانشگاه شهید بهشتی
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه فلسفه
تلفن ثابت: 29902478|29902476
فاکس: 22431705
ایمیل: Knowledge@mail.sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir